Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
5 Vị Đại Minh Vương Của Mật Giáo

5 Vị Đại Minh Vương Của Mật Giáo

Ngũ Đại Minh Vương còn được gọi là Ngũ Đại Tôn, Ngũ Phẫn Nộ, Ngũ Bộ Phẫn Nộ bao gồm 5 vị Đại Minh Vương là: Bất Động Minh Vương, Giáng Tam Thế Minh Vương, Quân Trà Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương và Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. 5 vị Đại Minh Vương trong Phật Giáo chính là hóa thân phẫn nộ của Phật Đà, Bồ Tát nên người tu hành Mật Tông thường dùng Minh Vương làm Bản Tôn.

 

Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương hay còn được gọi là Ngài là Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát… là 1 trong 5 vị Đại Minh Vương. Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì Tam Bảo trong những đời vị lai. Ngài được miêu tả như sau: thân của Ngài thường mang sắc xanh đen, khoác y màu đỏ cam, vàng; vẻ mặt giận dữ nhìn thẳng; hai răng nanh lộ ra ngoài: một răng hàm trên, một răng hàm dưới; một mắt mở to một mắt nhắm hờ. Phần nhiều ngồi kiết già trên bàn thạch hay trên toà sắt.

Bất Động Minh Vương
Bất Động Minh Vương

 

Sắc tướng uy mãnh của Ngài có thể khiến cho quỷ ác, yêu ma, trông thấy phải khiếp sợ.Tay phải Ngài cầm thanh kiếm sắc bén chém đứt tham – sân – si là ba thứ độc hại đối với trí huệ. Tay trái nắm sợi dây có thể trói buộc tất cả những kẻ ỷ mạnh làm càn. Ngọn lửa lớn cháy mãnh liệt sau lưng Ngài có thể thiêu đốt hết thảy mọi phiền não.Do đó, tất cả các hình tướng phẫn nộ nhìn có vẻ đáng sợ nhưng đều biểu hiện cho lòng đại bi của Ngài.

Thần chú của Ngài Bất Động Minh Vương: Namo Samanto Vajra Nai Ham

 

Giáng Tam Thế Minh Vương

Giáng Tam Thế Minh Vương hay còn được gọi là Thắng Tam Thế Tôn, Nguyệt Yểm Tôn, Kim Cang Tồi Phá Giả, Phẫn Nộ Trì Minh Vương Tôn Đẳng Dan… Ngài là một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo .Trong Kim Cương Giới Madala thì ngài là Giáo Lệnh Luân Thân Phẩn Nộ của đức Phật A Súc ở phương Đông.Thắng Tam Thế Tôn đại diện cho sự giáng phục 3 độc: Tham, Sân, Si . Ba cõi dục giới , sắc giới và vô sắc giới nên được gọi là Giáng Tam Thế Minh Vương. Hình tượng của đức Thánh tôn này, thông thường thân Ngài có bốn mặt, 8 cánh tay, tướng rất ác, rất giận dữ, màu đen, chân trái mạnh có sức đứng đạp trên đầu của đại Tự-tại thiên. Chân phải đứng đạp nhẹ trên mình Thiên phi Ô ma biểu thị tư tưởng dứt trừ phiền-não chướng và sở tri chướng. Đại Tự taị thiên biểu thị dũng tánh thô bạo cho nên phải dùng sức mạnh để đạp giữ. Thiên phi Ô ma biểu thị tánh nhu nhược của phái nữ, cho nên đạp nhẹ để giữ.

Giáng Tam Thế Minh Vương
Giáng Tam Thế Minh Vương

 

Ngài là vị bổn tôn được các Du Già sư Nhật Bản phụng thờ ,ngài có công năng chủ yếu là điều phục, tức là giáng phục Thiên Ma. Khi hành giả trì tụng chơn ngôn của ngài thì có vô lượng vô biên Ma Giới liền bị khổ não nóng bức. Phàm các quyến thuộc của các ma có ý quấy rối người tu hành khi nghe chơn ngôn của Minh Vương này thời không có cách gây chướng, thậm chí thành người hầu của người tu hành. Tu một Pháp Minh Vương này cũng hay đắc công đức của nhóm đánh thắng gậy gộc, trừ bệnh, được kính yêu ….

 

Quân Trà Lợi Minh Vương

Quân Đồ Lợi Minh Vương hay còn được gọi là Cam Lộ Quân Đồ Lợi Minh Vương, Đại Tiếu Minh Vương, Cam Lộ Tôn, Quân Đồ Lợi Bồ Tát, Quân Đồ Lợi Dạ Xoa – hóa thân phẫn nộ của Đức Phật Bảo Sanh. Cam Lồ Quân Trà Lợi dịch âm từ tiếng Phạn – Amrita Kundali, nghĩa là cái bình, chứa đầy nước Cam Lồ tẩy rửa phiền não vô minh của chúng sinh. Ngài thị hiện tướng phẫn nộ, hình mạo lại tựa thân Dạ Xoa, nên cũng gọi là Quân Trà Lợi Dạ Xoa Minh Vương.

Quân Trà Lợi Minh Vương
Quân Trà Lợi Minh Vương

 

Hóa thân của Ngài có hình tướng một mặt, ba con mắt, tám cánh tay, đầu đội mão đầu lâu, mắt mở to, màu hơi đỏ, răng nanh hướng lên trên, rất giận dữ, có hai con rắn đỏ thòng trước ngực, toàn thân phát ánh sáng lửa rực, chân đạp trên hoa sen xanh.Người nào trì tụng thần chú Quân Trà Lợi Minh Vương hoặc tu Quân Trà Lợi Minh Vương Pháp sẽ được thanh tịnh mọi nghiệp tội, đóng cánh cửa xuống địa ngục, mở cánh cổng tới cõi Trời, đoạn trừ sợ hãi, đói khát, tiêu trừ bệnh tật, được trường thọ, thành tựu mọi sở nguyện.

 

Đại Uy Đức Minh Vương

Đại Uy Đức Minh Vương ( Tên Phạn là: Yamàntaka, tên Tây Tạng là G’sin-rje g’sed), dịch âm là Diêm Mạn Đức Ca, dịch ý là Tồi Sát Diêm Ma Giả, cho nên biệt hiệu là Giáng Ma Tôn; Mật hiệu là Uy Đức Kim Cang. Ngoài ra lại gọi là Đại Uy Đức Tôn, Đại Uy Đức Phẫn Nộ Minh Vương, Lục Túc Tôn. Là 1 trong 5 vị Đại Minh Vương hoặc là 1 trong 8 Đại Minh Vương. Nếu như phối trí với Ngũ Phương Phật thì là Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ, cũng có thể thấy là thân biến hóa của Văn Thù Bồ Tát. Trong Hiện Đồ Mạn Trà La, Tôn này có vị trí ở bên trái của Bát Nhã Bồ Tát trong Trì Minh Viện thuộc Thai Tạng Giới. Đại Uy Đức Kim Cang cũng là Bổn Tôn chủ yếu của Vô Thượng Du Già Mật Tục trong Tạng Mật, trong Tạng Mật được coi là tướng phẫn nộ hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, biểu thị cho công đức điều phục oán địch, là Bổn Tôn trọng yếu thường thấy trong Mật Giáo.Trong Mật Tông ở Tây Tạng, Đại Uy Đức Kim Cang là 1 trong các Bổn Tôn tối cao của Vô Thượng Mật, hay trừ Ma và đối trị Diêm La Tử Ma….Là Chủ Tôn của Tức Thân Thành Tựu trong Vô Thượng Du Già Bộ.

Đại Uy Đức Minh Vương
Đại Uy Đức Minh Vương

 

Dùng Đại Uy Đức Minh Vương làm Bổn Tôn để tu pháp, trong Mật Giáo ở Nhật Bản cũng có, thông thường đều dùng ở lúc chiến tranh để cầu xin được thắng lợi, với điều phục oán địch…. Hình tượng của Tôn này có nhiều loại. Y theo quyển 6 “ Đại Nhật Kinh Sớ “ ghi chép rằng” Giáng Diêm Ma Tôn là quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát, có đủ thế Lực đại uy, thân đó có 6 mặt, 6 cánh tay, 6 chân, ngồi trên con Trâu, mặt có 3 con mắt, màu như mây đen, trạng thái rất phẫn nộ. Ngoài ra, trong “ Bát Tự Văn Thù Quỹ “, đối với Tôn này cũng có kể, căn cứ vào lời kể rằng: Diêm Mạng Đức Ca Kim Cang, thân màu xanh đen, có 6 đầu, 6cánh tay, 6 chân; 6 cánh tay đều cầm khí trượng; Bên trái: Tay ở trên cầm cây Kích, tiếp theo tay ở dưới cầm cây Cung, kế đến tay ở dưới cầm Sợi Dây; Bên Phải: Tay ở trên cầm cây Kiếm, tiếp theo tay ở dưới cầm Mũi Tên, kế đến tay ở dưới cầm cây Gậy. Ngồi trên con Trâu xanh, vóc người cao lớn, mà khắp thân lửa rực, phơi bày xuất hiện hình rất phẫn nộ.

 

Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương

Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương hay còn được gọi là Kim Cương Diệm Khẩu Minh Vương, Đại Hắc Minh Vương, Kim Cương Đạm Thực Minh Vương, Kim Cương Tận Minh Vương. Minh Vương Kim Cương Dạ Xoa, là giáo lệnh luân thân của đức Như lai Bất không thành tựu ở phương bắc. Ngài là 1 trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật giáo. Vì vị Minh vương này có thể ăn thịt hết tất cả chúng sinh xấu ác nên gọi là Kim cương diệm khẩu, Kim cương tận; vì thân Ngài mầu đen nên gọi là Đại hắc.

Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương
Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương

 

Ngài có ba mặt sáu cánh tay. Mặt chính giương mở năm con mắt, hai mặt bên trái bên phải đều có ba mắt, đầu có Mã Vương Kế (tóc trên đầu dựng đứng bên phải như ngựa chạy giận hét).Nâng cao chân trái, duỗi chân phải đứng trên hai đài sen, hàng phục tất cả Dạ Xoa, cho nên hiện ra hình tướng dũng mãnh quả cảm. Đặc biệt là tay cầm cái chuông biểu thị cho việc dùng tiếng chuông trấn kích chúng sinh, tượng trưng cho Trí Bát Nhã cảnh ngộ quần mê, hàng phục yêu ma.Vị Minh Vương này có thể ăn thịt hết tất cả chúng sinh xấu ác, tiêu tai trừ nạn, tiêu phục tà trước.

 

Tag: 5 đại minh vương của mật giáo, ngũ đại minh vương, 5 đại minh vương của phật giáo, 5 vị đại minh vương, các vị minh vương