Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Đại Nhật Như Lai – Pháp Thân Của Đức Phật Thích Ca

Đại Nhật Như Lai – Pháp Thân Của Đức Phật Thích Ca

Theo Phật giáo Bắc Tông, một vị Phật sẽ có ba thân như sau:

1. Pháp thân: là bản thể tối cao kết tinh trí tuệ của một vị Phật. Bản thể này vượt ngoài hình tướng, miêu tả, có tính trùm khắp toàn vũ trụ. Pháp thân đôi khi được gọi là Phật tánh, Chân như, Như Lai tạng…

2. Báo thân: là thân Phật hiện hữu ở các cõi Tịnh Độ do phước báu vị Phật ấy tạo thành. Phật A Di Đà là một báo thân Phật.

3. Hóa thân/Ứng thân: là thân mang hình tướng con người xuất hiện ở Trái Đất này.

Vì vậy, Đức Phật Thích Ca chỉ là một hóa thân của một vị Phật khác tên là Đại Nhật Như Lai. Việc thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra tại Ca Tỳ La Vệ, đi tu, giác ngộ thành Phật thực chất chỉ là một “vở diễn” để Ngài giáo hóa chúng sinh, chứ thật ra trước đó Ngài đã là Phật.

Đại Nhật Như Lai là vị Phật với ánh sáng trí tuệ chiếu soi cùng khắp. Trong tam thiên đại thiên thế giới này, không đâu không phải là Ngài, từ hạt vi trần cho đến các cõi giới đều mang Pháp thân của Ngài. Việc cố gắng hình dung vị Phật này bằng trí tuệ thế gian là rất khó khăn, chỉ có khi nào chứng ngộ thành Phật sẽ hiểu mà thôi.

Như Lai Đại Nhật
Như Lai Đại Nhật