So sánh sản phẩm

 
 
  Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x Remove x
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Aventurine
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ngọc Bích Nephrite
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng
Phật Di Lặc Ngọc Bích
Mặt Phật Di Lặc Đá Ngọc Bích Nephrite
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím
Thất Tinh Trận Đá Thạch Anh Xanh
Thất Tinh Trận Đá Jasper
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long 01
Tháp Văn Xương Obsidian 01
Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 01
Tháp Văn Xương Thạch Anh Tím 01
Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng 01
Title Vòng Tay Đá Giông Bão Pietersite Vòng Tay Đá Giông Bão Pietersite Lu Vòng Tay Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ Vòng Tay Đá Mắt Hổ Vàng Nâu Vòng Tay Đá Mắt Hổ Vàng Nâu - Lu Vòng Tay Đá Mắt Hổ Vàng Tâm Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Mix Charm Hoa Sen Vàng Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Mix Lu Thống Mạ Vàng Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Mix Lu Thống Trụ Vòng Tay Ngọc Bích Nephrite Mix Mặt Đá Cỏ 4 Lá Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đen 6A Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đen Lu 6A Vòng Tay Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Lu 6A Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng 5A Bất Động Minh Vương Đá Mã Não Đỏ Bất Động Minh Vương Đá Mã Não Trắng Bất Động Minh Vương Đá Mã Não Vàng Bất Động Minh Vương Đá Mã Não Xanh Bất Động Minh Vương Đá Mắt Hổ Bất Động Minh Vương Đá Ngọc Bích Nephrite Bất Động Minh Vương Đá Ngọc Jade Bất Động Minh Vương Đá Thạch Anh Xanh Đại Thế Chí Bồ Tát Đá Mã Não Đỏ Đại Thế Chí Bồ Tát Đá Mã Não Trắng Đại Thế Chí Bồ Tát Đá Mã Não Vàng Đại Thế Chí Bồ Tát Đá Mã Não Xanh Đại Thế Chí Bồ Tát Đá Mắt Hổ Đại Thế Chí Bồ Tát Đá Ngọc Bích Nephrite Đại Thế Chí Bồ Tát Đá Ngọc Jade Đại Thế Chí Bồ Tát Đá Thạch Anh Xanh Hồ Ly Đuôi Thả Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Hồng Hồ Ly Mã Não Cam Đỏ Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Aquamarine - Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Aquamarine – Dáng Tròn Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Aventurine - Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Đá Thạch Anh Tím - Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Mã Não Cam Đỏ - Dáng Tròn Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Mã Não Cam Đỏ – Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Mã Não Xanh Rêu - Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Ngọc Cẩm Thạch - Dáng Tròn Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Ngọc Cẩm Thạch - Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Ngọc Cẩm Thạch Jade A - Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Ruby - Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Đen - Đuôi Thả Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Đen – Dáng Tròn Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Hồng – Dáng Tròn Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Aquamarine Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Aventurine Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Chalcedony Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Lapis Lazuli Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Mã Não Rêu Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ngọc Bích Nephrite Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ngọc Bích Vip Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Đen Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Khói Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tóc Vàng Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Trắng Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Vàng Mặt Phật Bà Quan Âm Sapphire Xanh Lam Mặt Phật Bà Quan Âm Sapphire Xanh Lam Vip Hư Không Tạng Bồ Tát Đá Mã Não Đỏ Hư Không Tạng Bồ Tát Đá Mã Não Trắng Hư Không Tạng Bồ Tát Đá Mã Não Vàng Hư Không Tạng Bồ Tát Đá Mã Não Xanh Hư Không Tạng Bồ Tát Đá Mắt Hổ Hư Không Tạng Bồ Tát Đá Ngọc Bích Nephrite Hư Không Tạng Bồ Tát Ngọc Jade Hư Không Tạng Bồ Thạch Anh Xanh Như Lai Đại Nhật Đá Mã Não Trắng Như Lai Đại Nhật Đá Mã Não Vàng Như Lai Đại Nhật Đá Mắt Hổ Như Lai Đại Nhật Đá Thạch Anh Xanh Như Lai Đại Nhật Mã Não Đỏ Như Lai Đại Nhật Mã Não Xanh Như Lai Đại Nhật Ngọc Bích Nephrite Như Lai Đại Nhật Ngọc Jade Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Aquamarine Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Cẩm Thạch Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Cẩm Thạch Sơn Thủy Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Mã Não Đỏ Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Mắt Hổ Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ngọc Bích Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ngọc Bích Nephrite Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Obsidian Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ruby Lục Yên Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ruby Nam Phi Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Khói Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tóc Vàng Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Vàng Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Vàng Citrine Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Aventurine Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Cẩm Thạch Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Cẩm Thạch Sơn Thủy Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Cẩm Thạch Sơn Thủy Vip Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Cẩm Thạch Vip Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ôm Đào Đá Obsidian Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ôm Đào Đá Thạch Anh Vàng Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ôm Đào Đá Thạch Anh Xanh Aventurine Mặt Dây Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite Tỳ Hưu Đá Cẩm Thạch Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Huyết Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Tím – Dáng Tròn Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Vàng - Đuôi Thả Phật A Di Đà Đá Ngọc Bích Nephrite Phổ Hiền Bồ Tát Đá Ngọc Bích Nephrite Thiên Thủ Thiên Nhãn Đá Ngọc Bích Nephrite Văn Thù Bồ Tát Đá Ngọc Bích Nephrite Bộ Thất Tinh Đá Canxit Vàng Bộ Thất Tinh Đá Mắt Hổ Bộ Thất Tinh Đá Obsidian Bộ Thất Tinh Đá Thạch Anh Hồng Bộ Thất Tinh Đá Thạch Anh Tím Bộ Thất Tinh Đá Thạch Anh Trắng Bộ Thất Tinh Đá Thạch Anh Xanh ( Aventurine ) Bộ Thất Tinh Ngọc Bích Jasper Đỏ Phật Di Lặc Đá Aventurine Phật Di Lặc Đá Chalcedony Phật Di Lặc Đá Mã Não Phật Di Lặc Đá Mã Não Xanh Phật Di Lặc Đá Ruby Nam Phi Phật Di Lặc Đá Serpentine Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Trắng Phật Di Lặc Ôm Đào Đá Mã Não Quả Cầu Đá Canxit Vàng Quả Cầu Đá Ngọc Bích Jasper Quả Cầu Đá Onyx Đen Quả Cầu Đá Thạch Anh Hồng Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Quả Cầu Đá Thạch Anh Trắng Cùi Dừa Quả Cầu Đá Thạch Trắng Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long Tháp Văn Xương Núi Lửa Obsidian Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng Tháp Văn Xương Thạch Anh Tím Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh Thiềm Thừ Đá Aventurine Thiềm Thừ Đá Aventurine Vip Thiềm Thừ Đá Canxedon Tỳ Hưu Đá Aventurine Tự Nhiên Tỳ Hưu Đá Canxit Vàng Tự Nhiên Tỳ Hưu Đá Obsidian Tự Nhiên Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
Price     400.000  350.000  400.000  350.000  600.000  550.000  500.000  400.000  2.000.000  1.800.000  8.500.000  4.000.000  3.500.000  4.000.000  3.500.000  4.000.000  3.500.000          400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  2.500.000  2.000.000  599.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  2.500.000  2.000.000  599.000  400.000  350.000  600.000  500.000  1.299.000  999.000  1.200.000  1.000.000  1.299.000  1.000.000  600.000  500.000  1.000.000  800.000  1.299.000  999.000  1.299.000  999.000  600.000  500.000  1.000.000  800.000  1.200.000  1.000.000  700.000  600.000  1.500.000  1.300.000  1.000.000  850.000  899.000  799.000  600.000  500.000  1.500.000  1.400.000  600.000  500.000  700.000  600.000  600.000  500.000  600.000  499.000  2.000.000    800.000  699.000  600.000  500.000  600.000  500.000  1.000.000  1.700.000  1.500.000  600.000  500.000  1.000.000  800.000  5.000.000    400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  2.500.000  2.000.000  599.000  399.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  2.500.000  2.000.000  599.000  1.600.000  1.400.000      500.000  350.000  1.500.000  1.500.000  500.000      600.000  500.000  1.000.000  1.500.000  1.000.000  1.000.000  600.000          600.000  1.000.000  600.000  1.500.000  899.000  699.000  800.000  700.000  2.500.000  2.000.000  2.500.000  2.000.000  2.500.000  2.000.000  2.000.000  1.500.000  1.000.000  899.000  1.000.000  899.000  1.000.000  899.000  1.500.000  1.399.000  1.490.000    1.000.000  899.000  1.000.000  899.000                  600.000  499.000  1.000.000  899.000  599.000  999.000  2.500.000  999.000  4.000.000  1.250.000  1.000.000  1.090.000  900.000  1.500.000  1.300.000  2.200.000  2.000.000  1.450.000  1.200.000               
Add to cart Đọc tiếp Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Thêm vào giỏ Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp
Description
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Pietersite
 • Xuất xứ: Namibia
 • Ý nghĩa: Pietersite kích thích cơ thể vật chất, cung cấp năng lượng và sức mạnh, và là một viên đá thần kinh – hệ thống, hữu ích cho việc kích thích và tăng cường các dây thần kinh và não.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Pietersite
 • Xuất xứ: Namibia
 • Ý nghĩa: Pietersite kích thích cơ thể vật chất, cung cấp năng lượng và sức mạnh, và là một viên đá thần kinh – hệ thống, hữu ích cho việc kích thích và tăng cường các dây thần kinh và não.
 • Màu: Nâu Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Tự Nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Đá Mắt Hổ có tác dụng cực tốt đối với người đeo về mặt phong thủy như có thể giúp mang đến sự tự tin cho người đeo, mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Tự Nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Đá Mắt Hổ có tác dụng cực tốt đối với người đeo về mặt phong thủy như có thể giúp mang đến sự tự tin cho người đeo, mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Tự Nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Đá Mắt Hổ có tác dụng cực tốt đối với người đeo về mặt phong thủy như có thể giúp mang đến sự tự tin cho người đeo, mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Tự Nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Đá Mắt Hổ có tác dụng cực tốt đối với người đeo về mặt phong thủy như có thể giúp mang đến sự tự tin cho người đeo, mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Bích Nephrite
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Ngọc Bích là biểu tượng của bình an, may mắn. Mang Ngọc Bích bên mình thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, chống nhược thị, hỗ trợ luân chuyển những dòng khí trong cơ thể.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Bích Nephrite
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Ngọc Bích là biểu tượng của bình an, may mắn. Mang Ngọc Bích bên mình thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, chống nhược thị, hỗ trợ luân chuyển những dòng khí trong cơ thể.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Bích Nephrite
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Ngọc Bích là biểu tượng của bình an, may mắn. Mang Ngọc Bích bên mình thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, chống nhược thị, hỗ trợ luân chuyển những dòng khí trong cơ thể.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Bích Nephrite
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Ngọc Bích là biểu tượng của bình an, may mắn. Mang Ngọc Bích bên mình thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, chống nhược thị, hỗ trợ luân chuyển những dòng khí trong cơ thể.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Bích Nephrite
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Ngọc Bích là biểu tượng của bình an, may mắn. Mang Ngọc Bích bên mình thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, chống nhược thị, hỗ trợ luân chuyển những dòng khí trong cơ thể.
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Thạch Anh Tóc Đen
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Thạch Anh Tóc Đen có tác dụng cực tốt đối với người đeo về mặt phong thủy như có thể giúp mang đến sự tự tin cho người đeo, mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở.
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Thạch Anh Tóc Đen
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Thạch Anh Tóc Đen có tác dụng cực tốt đối với người đeo về mặt phong thủy như có thể giúp mang đến sự tự tin cho người đeo, mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở.
 • Màu: Nâu Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Thạch Anh Tóc có tác dụng cực tốt đối với người đeo về mặt phong thủy như có thể giúp mang đến sự tự tin cho người đeo, mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Thạch Anh Tóc Vàng
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Thạch Anh Tóc có tác dụng cực tốt đối với người đeo về mặt phong thủy như có thể giúp mang đến sự tự tin cho người đeo, mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Đá Mã Não Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mã Não Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
 • Màu: Vàng Nâu
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Ngọc Bích Nephrite tự nhiên
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Jade tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Thạch Anh Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an.
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Đá Mã Não Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mã Não Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an.
 • Màu: Vàng Nâu
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Ngọc Bích Nephrite tự nhiên
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Jade tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma
 • Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Thạch Anh Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an.
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Cam, Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Cam
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aventurine
 • Xuất xứ: Brazil, Namibia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aventurine
 • Xuất xứ: Brazil, Namibia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aventurine
 • Xuất xứ: Ấn Độ, Braxil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
 • Xuất xứ: Braxil
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Cam, Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Cam
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Cam, Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Cam
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não Rêu
 • Xuất xứ: Braxil, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Cẩm Thạch
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Cẩm Thạch
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Cẩm Thạch Jade A
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ruby
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Braxil
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Braxil
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh Nước Biển
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aquamarine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Namibia
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Chalcedony tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Xanh Lam
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Lapis Lazuli tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Mã Não Rêu tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích Nephite tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích Nephite tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên
 • Xuất xứ: Madagaska
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Khói
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Khói tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Brazil, Đức.
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tóc Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Sapphire tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Sapphire tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Đá Mã Não Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mã Não Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
 • Màu: Vàng Nâu
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Ngọc Bích Nephrite tự nhiên
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Jade tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma
 • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Thạch Anh Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Đá Mã Não Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Như Lai Đại Nhật đại diện cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin. Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian đẩy lui bóng tối mang lại sự bình an, hạnh phúc đến thế gian.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mã Não Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Như Lai Đại Nhật đại diện cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin. Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian đẩy lui bóng tối mang lại sự bình an, hạnh phúc đến thế gian.
 • Màu: Vàng Nâu
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Như Lai Đại Nhật đại diện cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin. Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian đẩy lui bóng tối mang lại sự bình an, hạnh phúc đến thế gian.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Thạch Anh Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Như Lai Đại Nhật đại diện cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin. Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian đẩy lui bóng tối mang lại sự bình an, hạnh phúc đến thế gian.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Như Lai Đại Nhật đại diện cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin. Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian đẩy lui bóng tối mang lại sự bình an, hạnh phúc đến thế gian.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Như Lai Đại Nhật đại diện cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin. Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian đẩy lui bóng tối mang lại sự bình an, hạnh phúc đến thế gian.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Ngọc Bích Nephrite tự nhiên
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Như Lai Đại Nhật đại diện cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin. Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian đẩy lui bóng tối mang lại sự bình an, hạnh phúc đến thế gian.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Jade tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma
 • Ý nghĩa: Như Lai Đại Nhật đại diện cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin. Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian đẩy lui bóng tối mang lại sự bình an, hạnh phúc đến thế gian.
 • Màu: Xanh Nước Biển
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aquamarine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma, China
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma, China
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanmar, Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Ấn Độ
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Obsidian tự nhiên
 • Xuất xứ: New Zealand, Argentina, Armenia
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ruby Lục Yên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ruby Nam Phi
 • Xuất xứ: Nam Phi
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xám
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Khói tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Brazil, Đức
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Nga
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tóc Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma, China
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma, China
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma, China
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma, China
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Obsidian tự nhiên
 • Xuất xứ: New Zealand, Argentina, Armenia
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích Nephrite Khói tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Tỳ Hưu là linh vật phong thủy rất được ưa chuộng bởi công dụng thu hút tài lộc, trấn trạch, trấn tà.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ngọc Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Tỳ Hưu là linh vật phong thủy rất được ưa chuộng bởi công dụng thu hút tài lộc, trấn trạch, trấn tà.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ngọc Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Tỳ Hưu là linh vật phong thủy rất được ưa chuộng bởi công dụng thu hút tài lộc, trấn trạch, trấn tà.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ngọc Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Tỳ Hưu là linh vật phong thủy rất được ưa chuộng bởi công dụng thu hút tài lộc, trấn trạch, trấn tà.
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
 • Xuất xứ: Braxil
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Ấn Độ, Braxil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Ngọc Bích Nephrite tự nhiên
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh A Di Đà sẽ giúp mang lại may mắn, bình an, hóa giải vận hạn và nhận được sự bảo hộ của ngài khi cầu nguyện hằng ngày.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Ngọc Bích Nephrite tự nhiên
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát giúp bảo vệ, hộ mệnh, đem lại bình an, sức khoẻ, may mắn và thành công cho bạn.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Ngọc Bích Nephrite tự nhiên
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Thiên Thủ Thiên Nhãn giúp người tuổi Tý mọi việc được thuận lợi như ý, cầu được ước thấy.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Ngọc Bích Nephrite tự nhiên
 • Xuất xứ: Canada, Nga
 • Ý nghĩa: Đeo mặt  Văn Thù Bồ Tát bên mình sẽ giúp trí tuệ tinh thông, sức mạnh tâm trí, cầu nguyện hằng ngày sẽ giúp công việc, học hành, thi cử của bạn được suôn sẻ, thành công.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Thạch Anh Canxit tự nhiên
 • Xuất xứ: New Mexico, Brazil, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Giới doanh nhân coi đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
 • Màu: Vàng Nâu
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá mắt hổ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Giới doanh nhân coi đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Thủy tinh núi lửa Obsidian tự nhiên
 • Xuất xứ: New Zealand
 • Ý nghĩa: Giới doanh nhân coi đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Thạch Anh Hồng tự nhiên
 • Xuất xứ: Madagascar
 • Ý nghĩa: Giới doanh nhân coi đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Thạch Anh Tím tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Giới doanh nhân coi đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Giới doanh nhân coi đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
 • Màu: Xanh Lá
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Thạch Anh Xanh ( Aventurine) tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Giới doanh nhân coi đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Jasper tự nhiên
 • Xuất xứ: Thanh Hóa
 • Ý nghĩa: Giới doanh nhân coi đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
 • Màu: Xanh Lá
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và tài lộc.
 • Màu: Xanh Nước Biển
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Chalcedony tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và tài lộc.
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và tài lộc.
 • Màu: Xanh Lá
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Úc, Nga, Ấn Độ, Hoa Kỳ
 • Ý nghĩa: Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và tài lộc.
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ruby Nam Phi
 • Xuất xứ: Nam Phi
 • Ý nghĩa: Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và tài lộc.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và tài lộc.
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và tài lộc.
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và tài lộc.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Thạch Anh Canxit tự nhiên
 • Xuất xứ: New Mexico, Brazil, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Quả cầu đá phong thủy là biểu tượng của thành công, chiêu tài hóa sát, mang lại vận may cho người sử dụng
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Ngọc Bích Jasper tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Quả cầu đá phong thủy là biểu tượng của thành công, chiêu tài hóa sát, mang lại vận may cho người sử dụng
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Onyx tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Quả cầu đá phong thủy là biểu tượng của thành công, chiêu tài hóa sát, mang lại vận may cho người sử dụng
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Thạch Anh Hồng tự nhiên
 • Xuất xứ: Madagascar, Brazil, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Quả cầu đá phong thủy là biểu tượng của thành công, chiêu tài hóa sát, mang lại vận may cho người sử dụng
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Thạch Anh Tím tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Quả cầu đá phong thủy là biểu tượng của thành công, chiêu tài hóa sát, mang lại vận may cho người sử dụng
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Quả cầu đá phong thủy là biểu tượng của thành công, chiêu tài hóa sát, mang lại vận may cho người sử dụng
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Quả cầu đá phong thủy là biểu tượng của thành công, chiêu tài hóa sát, mang lại vận may cho người sử dụng
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Canxit tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thành công, thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, học tập. Hóa sát, trừ tà
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Obsidian tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thành công, thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, học tập. Hóa sát, trừ tà
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Thạch Anh Hồng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thành công, thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, học tập. Hóa sát, trừ tà
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Thạch Anh Tím tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thành công, thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, học tập. Hóa sát, trừ tà
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thành công, thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, học tập. Hóa sát, trừ tà
 • Màu: Xanh lục
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Thạch anh xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanmar, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thành công, thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, học tập. Hóa sát, trừ tà
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
 • Màu: Vàng Nâu
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Caxedon tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Ấn Độ
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Braxin
 • Ý nghĩa: Tỳ Hưu Phong Thủy là vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc, hóa sát trừ tà, hộ mệnh bình an cho gia chủ.
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Braxil
 • Ý nghĩa: Tỳ Hưu Phong Thủy là vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc, hóa sát trừ tà, hộ mệnh bình an cho gia chủ.
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Obsidian tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Tỳ Hưu Phong Thủy là vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc, hóa sát trừ tà, hộ mệnh bình an cho gia chủ.
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Braxin
 • Ý nghĩa: Tỳ Hưu Phong Thủy là vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc, hóa sát trừ tà, hộ mệnh bình an cho gia chủ.
Availability In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock In stock
Weight - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimensions N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kích cỡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Price 400.000  350.000  400.000  350.000  600.000  550.000  500.000  400.000  2.000.000  1.800.000  8.500.000  4.000.000  3.500.000  4.000.000  3.500.000  4.000.000  3.500.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  2.500.000  2.000.000  599.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  2.500.000  2.000.000  599.000  400.000  350.000  600.000  500.000  1.299.000  999.000  1.200.000  1.000.000  1.299.000  1.000.000  600.000  500.000  1.000.000  800.000  1.299.000  999.000  1.299.000  999.000  600.000  500.000  1.000.000  800.000  1.200.000  1.000.000  700.000  600.000  1.500.000  1.300.000  1.000.000  850.000  899.000  799.000  600.000  500.000  1.500.000  1.400.000  600.000  500.000  700.000  600.000  600.000  500.000  600.000  499.000  2.000.000  800.000  699.000  600.000  500.000  600.000  500.000  1.000.000  1.700.000  1.500.000  600.000  500.000  1.000.000  800.000  5.000.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  2.500.000  2.000.000  599.000  399.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  400.000  350.000  2.500.000  2.000.000  599.000  1.600.000  1.400.000  500.000  350.000  1.500.000  1.500.000  500.000  600.000  500.000  1.000.000  1.500.000  1.000.000  1.000.000  600.000  600.000  1.000.000  600.000  1.500.000  899.000  699.000  800.000  700.000  2.500.000  2.000.000  2.500.000  2.000.000  2.500.000  2.000.000  2.000.000  1.500.000  1.000.000  899.000  1.000.000  899.000  1.000.000  899.000  1.500.000  1.399.000  1.490.000  1.000.000  899.000  1.000.000  899.000  600.000  499.000  1.000.000  899.000  599.000  999.000  2.500.000  999.000  4.000.000  1.250.000  1.000.000  1.090.000  900.000  1.500.000  1.300.000  2.200.000  2.000.000  1.450.000  1.200.000