Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Infographic Tứ Thánh Quả

Infographic Tứ Thánh Quả

Tứ Thánh Quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người tu tứ niệm xứ vipassana chứng được một trong Bốn Thánh Quả này được xem là có tư cách của Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúng dường vị này sẽ có phước rất lớn tùy theo cấp bậc chứng ngộ của vị này. Tiêu chuẩn để đánh giá các quả Thánh là dựa vào mức độ tăng trưởng Đạo quả qua việc phá trừ các Kiết sử, khác với tiêu chuẩn của Tứ thiền là dựa vào mức độ nhập định sâu cạn. Phật không nêu ra mối tương quan nhất định giữa đạo quả và thiền định, mặc dù cuối cùng thì Tứ thiền với Tam minh bằng Đệ Tứ Thánh quả (quả vị thứ 4, tức A-la-hán).

Tứ thiền gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Việc thâm nhập các tầng thiền này là nhờ vào công phu hành thiền của hành giả nông sâu khác nhau, trong khi tứ thánh quả chỉ đạt được do việc tu tập các về phước đức và trí huệ nên có độ phức tạp cao hơn và do đó về mặt chứng đắc tâm linh cũng cao hơn.

Bất kì một pháp tu nào cũng đều có nguy cơ mất đi, tức hành giả phải trở lại vạch xuất phát ban đầu mỗi khi tái sinh sang một kiếp khác. Tuy nhiên tứ thánh quả thì mang tính bảo tồn vĩnh viễn dù trải qua bao nhiêu kiếp, do đó khi đạt một trong các quả vị thì hành giả chỉ có tiến dần lên cho đến cái đích cuối cùng là A La Hán.

1. Thân kiến: vị ấy không còn nhìn nhận sai lầm về một cái ngã thường còn bất biến, không nghĩ rằng chết là hết, không còn cho rằng thân này do một đấng tạo hóa tạo nên. Vị ấy đã hiểu được thân này là giả hợp do ngũ ẩn và tứ đại tạo thành.

2. Nghi: vị ấy không còn hoài nghi gì về Đức Phật và con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy.

3. Giới cấm thủ: vị ấy không còn chấp nhặt vào những giới điều phi lý không mang lại lợi ích gì, vd như sống giống loài vật, lõa thể, hành xác. Ngoài ra còn có trường hợp là chấp nhặt giới luật quá nghiêm ngặt mà thiếu sự hài hòa, vd như thấy người nữ rơi xuống nước mà không cứu do giữ giới “không tiếp xúc với người nữ” là phi đạo đức, thiếu từ bi.

Một vị chứng nhị quả chưa thể phá bỏ hoàn toàn tham sân mà chỉ làm nó nhẹ bớt đến mức người ta không còn thấy vị ấy tham sân, tuy nhiên tâm tham sân vẫn còn tiềm tàng một cách vi tế.